19 dažniausiai vartojamų sutrumpinimų vokiškuose genealoginiuose dokumentuose:

Skaitykite vokiškai, angliškai ir vertimą į lietuvių kalbą

1. u. –  “und” (and) - ir.

2. v. –  “von” (from) - nuo, iš.

3. b.v. –  “beide von” (both from). This is often used when describing the residence of two people on a certificate, stating that they are “both from here.”
abu iš. Naudojama dažnai, kai aprašoma dviejų žmonių gyvenama vietovė pažymoje, pažymint, kad abu iš čia.

4. d. –  “den” (the). Seen before a date, as in “d. 25.12.1924” (December 25, 1924). Artikelis naudojamas užrašant datą

5. geb. –  “geboren” (literally “born”, but often translates as “nèe”) - gimęs. Usually seen after a woman’s married name and before her maiden name. Dažniausiai naudojamas po ištekėjusios moters pavardės arba prieš mergautinę pavardę.

6. led. –  “ledig” (single/unmarried) - vieniša, netekėjusi. Usually before a name. Naudojama prieš pavardę.

7. verh.“verheiratet” (married), - vedęs, ištekėjusi.

8. Wwe/Wwer“Witwe” (widow) or “Witwer” (widower) - našlė arba našlys. Seen in the place where an occupation would normally be, before a name. Rašoma ten, kur turėtų būti profesija, prieš pavardę.

9. männl. – “männlich” (masculine, male) - vyr., vyriškas. Usually seen before the word “child” (Kind). Sutinkamas prieš vaiko vardą.

10. weibl. –  “weiblich” (feminine, female) - mot. moteriškasSee above. Sutinkamas prieš vaiko vardą.

11. ev. – “evangelisch” (Protestant) - evangelikas (protestantas). This can also be abbreviated “evan.” Along the same lines, “kath.” stands for “katholisch” (Catholic) - katalikiškas (latalikas).

12. Pfr. –  “Pfarrer” (priest/pastor) - pastorius. Common in many church records and baptismal certificates. Sutinkamas baptistų bažnyčių pažymose.

13. weil. –  “weiland” (deceased or the late) - miręs. This would always be before a person’s name. Sutinkamas prieš pavardę.

14. ehel. – “ehelich” (legitimate, as in a child is legitimate) - teisėtas. “unehel.” is therefore “unehelich” (illegitimate) - neteisėtas. These words are common in baptismal records. Sutinkamas baptistų bažnyčių pažymose.

15. Bez.“Bezirk” (district) - regionas, apskritis. Seen when describing where someone lives or where a document was issued. Sutinkamas, kai aprašoma, kur asmuo gyveno.

16. d.d. –  “de dato” (on this date) - data. This is one of the Latin abbreviations frequently used in German documents. Lotyniškas sutrumpinimas.

17. p.t. – “pro tempore” (temporary or acting in the place of) - laikinai.  Another Latin abbreviation, sometimes seen before a pastor’s name. Lotyniškas sutrumpinimas sutinkamas prieš pastoriaus vardą.

18. eod. – “eodem” (the same) - tas pats. Another Latin abbreviation found in genealogy documents. Lotyniškas sutrumpinimas.

Daugiau nuorodų verčiant iš vokiečių kalbos:

Vokiški sutrumpinimai krikšto knygose

Vikipedija

Pareigybių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

ir kt. žodžių vertimai

 Kartais senuose dokumentuose surandamos tokios pareigybės, kurias ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.
 

Sutinkamai rusiškai   Versti į lietuvių kalbą

J. M. pani [Maria z Frąckiewiczów Radzimińskich Adamowa] Talwoszowa, kasztelanowa żmudzka

 

jos malonybė ponia Marija, kilusi iš Franckevičių Radziminskių, kašteliono Adomo Talvošo žmona Žemaitiškė

kasztelanowa

 

kaštelionų žmonos

тивуновая

 

tijūnų žmonos

хоружая, хоружиная, хоружичовая, chorążyna tatarska  

vėliavininkų žmonos arba marčios

старостиная

 

seniūnų žmonos

судиная, судиная земская, подсудъковая, sędina ziemska

 

teisėjų žmonos

сокольник   sakalidininkas

Smailowa Mes[z]czerowa, mollina

 

mulos Smailo Meščero žmona

дьяковая, mollina

 

dvasininkų žmonos

Богдановая подъсудковая

 

Bogdano, teisėjo padėjėjo, žmona

Ганъны Кграевянки Крыштоθовое Оленскей, старостиней Бранскей

 

Onos, Grajaus dukters, Kristupo Olenskio, seniūno, žmonos, Brianskiškė

завыйковая   lapės kailiniai

Александровая, городничая Киевская

 

pilininko Aleksandro žmona Kijeviškė

Пани судиная Дорогицкая Галожчина

 

ponia Dorogičiniškė teisėjo Galožčo žmona

Пани Павловая, войская Бельская

 

ponia sritinio tvarkininko Povilo žmona Bielskiškė

Пани Ивановая Воловича, конюшая Троцкая, Θилея Павловна

 

ponia arklidininko Ivano žmona, Volo marti, Trakiškė Filija, Povilo duktė

Пани Ивановая, хоружиная Полоцкая, Θедя Андреевъна

 

ponia vėliavininko Ivano žmona Polockiškė Fedia, Andriejaus duktė

Пани Миколаева Остыковая, старостына Серенская, пани Ганъна

 

ponia seniūno Mikalojaus Astiko žmona Serenskiškė, ponia Ona

Пани Миколаевая, воеводиная Виленьская, пани Альжбета

 

ponia vaivados Mikalojaus žmona Vilniškė, ponia Elžbieta

Пани Ярошовая Корицкая пани Зоθея Александровна Ходкевича, конюшая дворная

 

ponia Jarošo Korickio, dvaro arklidininko, žmona, ponia Zofija, Aleksandro duktė, Chodko anūkė

Пани Яновая Комаевская, маршалковая господаръская, старостиная Ковенская, пани Крыстина Глебовна

 

ponia Jono Komajevskio, valdovo maršalkos, seniūno, žmona Kauniškė, ponia Kristina, Glebo duktė

Пани Скуминовая Тишкевича, маршалковая господаръская

 

ponia valdovo maršalkos Skumino žmona, Tiškaus marti

Андреевая Войниловича, хоружиная Новогородская

 

Naugardukiškė vėliavininko Andriejaus žmona, Vainilos marti

Андреевая Хоружичовая Ейшишская Зоθея Яновна Сурвилянка

 

Andriejaus žmona, Eišiškiškė vėliavininko marti Zofija, Jono Survilos duktė

Кнегини Якубовая Свирская хоружая

 

kunigaikštienė vėliavininko Jokūbo Svirskio žmona

маршалъковая, маршалъковая господаръская, маршалковая его королевской милости, маршалковая короля его милости

 

maršalkų žmonos

наместниковая

 

vietininkų

владычиная

 

valdovų (?)žmonos

воеводиная, воеводичевая

 

vaivadų žmonos arba marčios

войтовая

 

vaitų žmonos

войтовая Саражъская

 

vaito Miklašo žmona Saražiškė

войская

 

sritinių tvarkininkų  žmonos

городничая

 

pilininkų  žmonos

подконюший   paarklidininkas (arklidininko padėjėjas)

писарова

 

raštininkų žmonos

кухмистровая короля его милости

 

karališkosios virtuvės prižiūrėtojų žmonos

конюхи   žirgininkai

конюшие / конюшиная, конюшая, конюшая дворная

 

arklidininkai / arklidininkų žmonos

Жикгимонтовая Θанеллевая Влоховая, кухмистровая короля его милости

 

ponia Žygimanto Fanelio Vlocho, jo malonybės karaliaus virtuvininko, žmona

Хоружиное Ошменское Θлерыяновое Добкевича, которая есть вдовою

 

Ašmeniškės vėliavininko Flerijono žmonos, Dabkaus marčios, kuri yra našlė

Kitų žodžių vertimai

  полетное   kasmetinis mokestis
  посадь   papilys

 

Pagal:
1. Dr. Jūratės Čirūnaitės (h. Rudnica) straipsnį „Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas“ žurnale „Lietuvos bajoras“ Nr.18.
2. Vytautas Volungevičius "Pilies šešėlyje", 2015

Luomų vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

Kartais senuose dokumentuose surandami tokie luomų pavadinimai, kuriuos ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.

  Sutinkamas rusiškai   Versti į lietuvių kalbą
 

земянка

 

žemvaldė

 

бояриня, бояриня господарская

 

bojarinės

 

carewiczowa

 

totorių caraitienės, chanaitienės

 

carewiczowa Puńska

 

chanaitienė Puniškė

 

Кнегиня Корецкая

 

kunigaikštienė Koreckio žmona

 

Пани Горзеньская

 

ponia Gorzenskio žmona

Prievardžių vertimų pavyzdžiai (rusų-lietuvių kalbomis)

Prievardis pridedamas vardas, titulas. Kartais senuose dokumentuose surandami tokie prievardžiai kartu su vatdais bei pavardėmis, kuriuos ne visai aišku, kaip išversti. Tikimės, kad šis žodynėlis ateis į pagalbą.

 

Sutinkama rusiškai

 

Versti į lietuvių kalbą

       
 

вдова, удова, которая есть вдовою, wdowa

 

našlė

 

девка

 

mergina

 

дочъка

 

duktė

 

сирота (убогая сирота)

 

našlaitė

 

жона

 

žmona

 

матъка

 

motina

 

братанна

 

brolienė

 

Довкгяловая вдова

 

Daugėlos našlė

 

Вдова Даркгевая

 

Dargio našlė

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 81 svečias ir nėra prisijungusių narių

Go to top