XVI a.- XVIII a. istorijos šaltinių Lotynų - lenkų - lietuvių kalbų žodynas


Iš viso: 1110 žodžių. Sudarė genealogai Stanislaw Pieniąžek (Lenkija ) ir Sigita Gasparavičienė (Lietuva), 2007 m.

_________________________________________________________

Latin-Polish-Lithuanian Dictionary, Terminus of Historical resources, XVI - XVIII

Total 1038 entries.

Build by genealogists Stanislaw Pieniąžek (Poland) and Sigita Gasparavičienė (Lithuania),
2007.

Lotynų Lenkų Lietuvių
A - 117 entries    
ab intestato bez testamentu be testamento
abamita siostra pradziadka prosenelio sesuo
abavia prababka prosenelė
abavunculus brat prababki prosenelės brolis
ab-avus prapradziad, przodek proproprosenelis, protėvis
abbas opat abatas
abcedrix nauczyciel mokytojas
abenarius faber kotlarz katilius
abiectarius stolarz stalius
abmatertera siostra prababki prosenelės sesuo
abnepos praprawnuk proproanūkas
abneptis praprawnuczka proproanūkė
ab-ortio poronienie persileidimas
abpatruus brat pradziadka prosenelio brolis
acceptus pożądany, drogi trokštamas, brangus
accola sąsiad kaimynas
accumulator zbieracz rinkikas
actionarius kramarz krautuvininkas
actuarius pisarz raštininkas
acuciator, acuminator szlifierz šlifuotojas, galąstojas
acupitor hafciarz siuvinėtojas
administrator rządca valdytojas
adminstrator administrator dobr miejskich miesto žemės ir valdų administratorius
adminstrator zupae zarządca kopaln kasyklų administratorius
adolescens młodzieniec jaunuolis
adolescentia dziewczyna,panna mergina, panelė
adulescens młodzieniec jaunuolis
adulter cudzołożnik svetimautojas
adultus dorosły suaugęs
adumbrator rysownik piešėjas
ad-vena przybysz, obcy,cudzoziemiec atvykėlis, svetimšalis
advocatus wojt vaitas
aedilis budowniczy statytojas
aedilis horodniczy pilininkas
aedituus kościelny, zakrystian bažnytininkas, zakristijonas
aeger chory sergantis
aegrotus chorowity, cierpiący liguistas, nesveikas
aerarius faber kotlarz, ludwisarz, brązownik katilius, bronzuotojas
aestus pożar gaisras
aevum wieczność amžinybė
affinis powinowaty, szwagier giminaitis, sesers vyras, švogeris
af-finitas pokrewieństwo przez małżeństwo giminystė per santuoką
agazo, praefectus stabuli koniuszy arklidžių administratorius, prižiūrėtojas (garbės pareigos)
ager rola, pole arimas, laukas
agicola wieśniak kaimietis
agitarius łucznik lankininkas
agitator woźnica vežėjas, važnyčiotojas
agnatus krewny po mieczu giminaitis per tėvą
agnatus sum urodzony po śmierci ojca gimęs po tėvo mirties
agrestis chłopski, niokrzesany kaimiškas, netašytas
agricola rolnik žemdirbys
agripeta osadnik gyventojas, kaimo gyventojas
algesco zaziębić się peršalti
algor mróz šaltis
alias zwany też taip pat vadinamas
alluvies powódź potvynis
altarium ołtarz altorius
altoris żywiciel gaivintojas, puoselėtojas
altrix żywicielka gaivintoja, puoselėtoja
alumnus uczeń, student mokinys, studentas
amanuensis pisarz, sekretarz raštininkas, sekretorius
ambactus sługa, klient tarnas, klientas
amiger giermek pažas
amita stryjenka dėdina
amittalis frater brat cioteczny motinos sesers sūnus
amittalis soror siostra cioteczna pusseserė (motinos sesers duktė)
anachoreta pustelnik atsiskyrėlis
ancilla dziewka, służąca mergaitė, tarnaitė
anicula staruszka senutė
annexus połączenie, związek buvimas kartu, sąjunga
annonarius kupiec zbożowy javų pirklys
annosus sędziwy, w podeszłym wieku pagyvenęs, garbaus amžiaus
annularius faber płatnerz, kotlarz katilius
antistes proboszcz klebonas
anus staruszka senutė
apiarius pszczelarz, bartnik bitininkas, barčius
apothecarius aptekarz vaistininkas
apparatus wspaniały, okazały puikus
apparitor dozorca prievaizdas
applicatio przyłączenie, przystąpienie pridėjimas prijungimas
apud w okolicy apylinkėse
aquilex studniarz šulinių kasėjas
arator rolnik, oracz žemdirbys, arėjas
arbitror sądzić spręsti, teisti
arboretum rodowód, drzewo genealogiczne genealoginis medis
arcarius faber stolarz stalius
arcesso wezwanie iššūkis, kvietimas į teismą
archetypon orginał autentiškas
archiater, archigenes lekarz gydytojas
arcuarius łucznik lankininkas
arcularius cieśla dailidė, stalius
argetarius bankier bankininkas
armifex płatnerz, kotlarz katilius
armifusor ludwisarz liejikas
armiger giermek pažas
artifex rzemieślnik amatininkas
aspectabilis widoczny matomas
aspernatio wzgarda panieka, ignoravimas
aspiro oddychać kvėpuoti, dusti
assator kucharz virėjas
astutus przebiegły patyręs
atavia prapraprababka proproprosenelė
atavus przodek, prapradziad protėvis
atriensis oddźwierny durininkas
attestor zaświadczać paliudyti, teigti
attono rażony piorunem trenktas perkūno
audiens słuchacz klausytojas
auguratio wróżba prietaras
augustus poświęcony pašvęstas, žinantis
aurifaber złotnik auksakalys
auriga woźnica karieta, vežimas
auxilium pomoc, ratunek pagalba
ava, avia babka senelė
aversor złodziej nenaudėlis, nusikaltėlis
avitus wrodzony įgimtas
avunculus wuj dėdė
avus dziadek, przodek senelis, prosenis

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top